askdom.pl

Regulamin serwisu ASKDOM

I. Definicje

1. Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące

znaczenie:

1. Właściciel – Grupa Goldwing Sp. z o.o., Ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok NIP:

542-340-93-19, REGON: 387087053, telefon:698 026 353, adres poczty elektronicznej: biuro@askdom.pl

2. Serwis – serwis internetowy askdom.pl udostępniony Użytkownikom pod adresem URL

www.askdom.pl, którego Właścicielem i Administratorem jest Grupa Goldwing Sp. z o.o.

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie przez Właściciela Serwisu usługi

świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne

żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego

przetwarzania i przechowywania danych; usługa jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za

pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i

oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych

poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w tym Serwis;

5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna [która ukończyła 18 lat ]i posiada pełną zdolność do

czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

która na mocy innych przepisów uzyskała osobowość prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą

elektroniczną, nieposiadająca Profilu Klienta [Biuro lub Deweloper] lub Profilu Użytkownika

Prywatnego/Indywidualnego lub do niego niezalogowana.

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy.

7. Klient – Użytkownik, który utworzył Profil Klienta [Biuro lub Deweloper] lub Profil Klienta

Indywidualnego,

8. Konsument – Użytkownik lub Klient będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności z

przedsiębiorcą niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez

Konsumentami na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby fizyczne zawierające umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona

dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej.

9. Firma – Klient posiadający wykupiony dostęp do Wizytówki,

10. Nieruchomość - nieruchomości gruntowe, nieruchomości rolne, nieruchomości budynkowe i

części budynków, nieruchomości lokalowe (np. mieszkania, lokale usługowe, komórki, strychy, garaże)

będąca przedmiotem Ogłoszenia [część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności

(grunt), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy

przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym w szczególności].

11. Formularz rejestrowy – formularz internetowy stosowany przez Właściciela Serwisu,

umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Właścicielowi danych, w tym danych osobowych, niezbędnych

do dokonania Rejestracji, założenia Profilu, korzystania z Usługi Newsletter i innych Usług Serwisu.

12. Formularz kontaktowy – formularz internetowy stosowany przez Właściciela Serwisu,

umożliwiający Użytkownikowi kontaktowanie się z Właścicielem, umożliwiający składanie zapytań bądź

oświadczeń przez Użytkownika.


13. Newsletter – list elektroniczny przesyłany przez Właściciela za zgodą Użytkownika na adres

poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestrowym, zawierający informacje dotyczące działalności

Serwisu, opatrzony wizualizacjami, jednoznacznie wskazującymi na nadawcę listu.

14. Abonament – uprawnienie do korzystania z określonych Usług Serwisu dostępne po dokonaniu

Opłaty abonamentowej; Serwis oferuje różne Abonamenty, a ich opis i ceny znajdują się przy opisie i

prezentacji Abonamentu, rodzaju świadczonych Usług Serwisu.

15. Opłata abonamentowa – cena uiszczana przez Klienta na rzecz Właściciela Serwisu tytułem

wynagrodzenia za świadczone Usługi Serwisu w danym okresie rozliczeniowym; rodzaje Opłat

abonamentowych znajdują się przy opisie i prezentacji Abonamentu.

16. Cennik Usług – obowiązujący cennik Usług dostępnych w Serwisie, zawierający wykaz Usług

Serwisu wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat, czas trwania umowy, okres rozliczeniowy okresów

rozliczeniowych,

17. Regulamin – niniejszy dokument, sporządzony przez Właściciela, ogólnie dostępny na stronie

internetowej Serwisu i w siedzibie Właściciela, określający zasady świadczenia przez Właściciela na rzecz

Użytkowników Usług Serwisu oraz zasady korzystania z Serwisu, zakres praw i obowiązków Użytkownika;

ma na celu zapewnienie zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkownika;

zwany dalej „Regulaminem”.

18. Umowa – umowa zawierana z Klientem w zakresie płatnych funkcjonalności Serwisu,

19. Usługi Serwisu – usługi dostępne w ramach Serwisu świadczone drogą elektroniczną przez

Właściciela zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U.2017.1219); Usługi Serwisu wykonywane są na rzecz Użytkownika bezpłatnie i za wynagrodzeniem;

polegająca na umożliwieniu przesyłania danych; Usługi Serwisu to:

a) Ogłoszenie – sporządzone przez Klienta ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub kupna albo wynajmu

lub najmu nieruchomości znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części zamieszczane

w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

b) Wizytówka – związana z korzystaniem z udostępnionej przez Serwis przestrzeni serwera,

dodawanie Materiałów na utworzonej Wizytówce, jej tworzenie, utrzymanie i modyfikowanie,

c) Profil - Konto – obszar udostępniony Klientowi w Serwisie; zawierający jego dane osobowe i

kontaktowe oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu oraz oznaczenia lokalizacji na Mapie

Google, dostępny po wypełnieniu Formularza rejestrowego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i

Polityki Prywatności; dostęp do Profilu możliwy jest po wpisaniu poprawnego e-mailu i hasła; Profil

umożliwia wykorzystanie Usług Serwisu dostępnych w ramach poszczególnych rodzajów Profilów.

d) Profil Użytkownik Prywatny/Indywidualny – Profil prowadzony na rzecz Użytkownika będącego

Konsumentem. W ramach tego Profilu Użytkownik może wykupić dostęp do funkcjonalności: zarządzanie

Ogłoszeniami w tym ich dodawanie, Podbicie, Wyróżnienie,

e) Profil Użytkownik Biuro – Profil prowadzony na rzecz Użytkownika będącego przedsiębiorcą w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego, będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym

imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz korzystający z Serwisu, w związku ze swoją

działalnością gospodarczą lub zawodową i w szczególności polegającej na pośrednictwie w obrocie

nieruchomościami, wynajmie lub sprzedaży nieruchomości. W ramach tego Profilu Użytkownik może

wykupić dostęp w ramach Abonamentu do funkcjonalności opisanych w Abonamencie, a także Pakietu

Podbić , Pakietu Wyróżnień,

f) Profil Użytkownik Deweloper – Profil prowadzony na rzecz Użytkownika będącego

przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie

będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność

gospodarczą lub zawodową oraz korzystający z Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą

lub zawodową i w szczególności polegającej na wznoszeniu, budowie, rozbudowie budynków i obiektów

budowlanych. W ramach tego Profilu Użytkownik może wykupić dostęp w ramach Abonamentu do

Inwestycji,


g) Podbicie – bezpłatna usługa umożliwiająca przeniesienie Ogłoszenia na początek wyników

Wyszukiwania [odświeżenie daty], dokonywana z chwilą kliknięcia przycisku Podbij,

h) Wyróżnienie – odpłatna funkcjonalność umożliwiająca Wyróżnienie Ogłoszenia, poprzez

publikację Ogłoszenia w dodatkowej sekcji „Ogłoszenia Wyróżnione” ” na liście wyszukiwania, gdzie

losowo generuje się do 8 Ogłoszeń wyróżnionych. Wyróżnienie trwa do 7 lub do 30 dni od dnia opłacenia

Wyróżnienia. Zawieszenie Ogłoszenia [dezaktywacja], usunięcie lub wstrzymanie jego widoczności nie

powodują przerwania czy przedłużenia biegu trwania okresu Wyróżnienia. Ogłoszenie Wyróżnione

będzie podświetlone na żółto w zwykłej sekcji ogłoszeń “ogłoszenia pozostałe” na liście wyszukiwania.

i) Pakiet – liczba Ogłoszeń/Wyróżnień/Podbić lub innych Usług Serwisu o parametrach i cenie

wskazanych w opisie Pakietu,

j) Galeria Zdjęć – umożliwia zaprezentowanie zdjęć Użytkownika,

k) Multimedia – związane z prezentowaniem filmów Użytkownika, umożliwia zamieszczanie

różnego rodzaju Materiałów audiowizualnych mających na celu promocję Klienta,

l) Artykuły – umożliwia zaprezentowanie artykułów Użytkownika, opisujących jego usługi lub

produkty, traktujące o działalności Użytkownika,

m) Kontakt – umożliwia przedstawienie danych osób upoważnionych do kontaktu w imieniu

Użytkownika,

n) Zgłoś czego szukasz – Usługa świadczona przez Właściciela Serwisu umożliwiająca otrzymywanie

przez Użytkownika na podany przez niego adres mailowy informacji o nowych Ogłoszeniach spełniających

jego kryteria;

o) Baza firm – wyszukiwarka umożliwiająca poszukiwanie specjalistów w określonych dziedzinach

związanych z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości;

p) Aktualne Ogłoszenia – wyszukiwarka umożliwiająca poszukiwanie publikowanych w Serwisie

Ogłoszeń dotyczących m. in. sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez osoby prywatne, agencje

nieruchomości, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty gospodarcze prowadzące

sprzedaż nieruchomości.

q) Inwestycja – Usługa świadczona w Profilu Dewelopera umożliwiająca zarządzanie ofertą

inwestycji deweloperskich, w tym ich prezentacji, opisu, dodawania Ogłoszeń, wykupywania Pakietów,

II. Postanowienia ogólne

1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Regulamin udostępniony

jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.askdom.pl, w sposób, który umożliwia pozyskanie,

odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się

Użytkownik.

2. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją

postanowień Regulaminu. Przesłanie danych przez Użytkownika wymaga wyraźnej akceptacji Regulaminu

poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Formularzu.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi.

4. W przypadku przesłania danych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, świadczenie

usługi drogą elektroniczną może nastąpić jedynie po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu w

Serwisie.

5. Właściciel Serwisu udziela Użytkownikowi, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie,

dostępu do Serwisu która w sposób zautomatyzowany przy zastosowaniu stworzonych w tym celu

technologii informatycznych świadczy Usługi, zgodnie z wybranym przez Użytkownika Abonamentem.

6. Korzystanie z Serwisu wymaga, aby urządzenia końcowe i system komunikacji używany przez

Użytkownika spełniały wymagania następujące minimalne wymagania techniczne:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Microsoft Edge z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub


d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.

7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu korzystania z Usług Serwisu.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw

Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi

przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

9.Serwis umożliwia Użytkownikowi między innymi:

a) uzyskiwanie informacji dotyczących prezentowanych Ogłoszeń,

b) uzyskanie informacji o Partnerach Serwisu,

c) porównanie Ogłoszeń prezentowanych za pośrednictwem Serwisu,

d) przejście z Serwisu na strony Partnerów Serwisu i Użytkowników Serwisu,

e) dostęp do Profilu po dokonaniu Rejestracji,

f) korzystanie z Usługi Newsletter,

g) nawiązywanie nowych kontaktów handlowych oraz zdobywanie wiedzy rynkowej na własny użytek,

h) tworzenie Profilu,

f) korzystanie z innych Usług Serwisu.

10. Usługi świadczone przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu mogą być płatne lub bezpłatne.

11. Usługą bezpłatną jest:

a) odczyt Ogłoszeń,

b) uzyskanie informacji w ramach odczytu Wizytówki, o Partnerach Serwisu,

c) porównanie Ogłoszeń prezentowanych za pośrednictwem Serwisu,

d) przejście z Serwisu na strony Partnerów Serwisu i Użytkowników Serwisu,

e) dostęp do Profilu po dokonaniu Rejestracji,

f) korzystanie z Usługi Newsletter,

g) nawiązywanie nowych kontaktów handlowych oraz zdobywanie wiedzy rynkowej na własny użytek,

i) Kontakt

j) Zgłoś czego szukasz

k) odczyt Baza firm

l) dostęp do wyszukiwarki Aktualne Ogłoszenia

12. Usługi płatne to:

a) dodanie Ogłoszenia,

b) Wizytówka

c) Wyróżnienie Ogłoszenia,

d) aktywacja Profilu Biura lub Profilu Dewelopera,

e) Ogłoszenia w Profilu Biura

f) Inwestycje w Profilu Dewelopera

g) Podbicie Ogłoszenia

h) Pakiet Podbić

i) Pakiet Wyróżnień

j) inne Pakiety.

13. Wykaz oferowanych Usług Serwisu, w tym Usług Serwisu płatnych i bezpłatnych, określonych

Abonamentów, ich cennik oraz zasady pobierania Opłat abonamentowych zawiera Załącznik nr 1 do

niniejszego Regulaminu – Cennik Usług Serwisu.

14.Nazwa askdom.pl oraz pozostałe nazwy i oznaczenia indywidualizujące Właściciela oraz świadczone

przez nią usługi stanowią przedmiot przysługujących ww. autorskich praw majątkowych oraz praw

własności przemysłowej. Właściciel oraz odpowiednie podmioty są wyłącznie uprawnione do

rozporządzania ww. nazwami i oznaczeniami oraz korzystania z nich. Użytkownik nie jest uprawniony do


korzystania z ww. oznaczeń oraz nazw w żaden sposób bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody

Właściciela lub odpowiedniego podmiotu.

15. Użytkownik jest uprawniony do zawierania odniesień (linków) do stron Serwisu bez uprzednio

wyrażonej pisemnej zgody Właściciela, o ile nie narusza zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności

nie narusza punktów dotyczących czynności zakazanych opisanych szczegółowo w Dziale V – Czynności

zakazane.

16. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. W związku z tym

Właściciel zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej,

praw autorskich i praw pokrewnych. Wyłączną własnością Właściciela Serwisu jest zawartość Serwisu,

jego forma graficzna, użyte sposoby prezentacji, prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe do Serwisu,

prawa do elementów tekstowych, aplikacji, zdjęć, baz danych, elementów graficznych z zastrzeżeniem

wskazanych, które są własnością osób trzecich. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie uprawnia go

do nabycia żadnych ze wskazanych wyżej praw.

17. W Serwisie zamieszczane są treści, do których prawa autorskie przysługują Właścicielowi oraz treści,

do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych

stosownych not.

18. Podejrzenie naruszenia przez Użytkownika zapisów punktów 13 – 15 powoduje wstrzymanie

świadczenia Usług lub zablokowanie Profilu do czasu wyjaśnienia sprawy, na nie dłużej niż 3 dni.

Stwierdzenie naruszenia przez Użytkownika zapisów punktów 11 – 15 stanowi podstawę do odstąpienia

od świadczenia Usług przez Właściciela. Właściciel w przypadku złamania tych zasad uprawniony jest do

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

19. Właściciel względem Użytkownika niebędącego Konsumentem ponosi odpowiedzialność z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przedmiocie świadczenia określonych Usług

Serwisu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy

Użytkownika lub nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

20. Wobec Użytkowników, niebędącego Konsumentem odpowiedzialność Właściciela z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu ogranicza się do odpowiedzialności za szkody

rzeczywiście poniesione i w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty wynagrodzenia zapłaconego przez

Użytkownika z tytułu wykonania Usługi. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkód

spowodowanych umyślnie przez Właściciela.

21. Partner Serwisu oświadcza, że:

a) przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr znajdujących się na jego stronie

internetowej, w tym znaków towarowych służących do oznaczania oferty handlowej i usługowej oraz do

materiałów zamieszczanych bezpośrednio przez niego w Serwisie,

b) przysługuje mu prawo do oznaczania jego strony internetowej,

c) jego oferta handlowa i usługowa nie narusza praw osób trzecich i jest wolna od wad fizycznych.

22. Partner Serwisu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Serwis materiałów i dóbr w celu prezentacji

Partnera i jego oferty handlowej i usługowej w Serwisie.

23. Właściciel Serwisu chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku

nr 2 do Regulaminu – Polityka Prywatności.

24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników niebędących Konsumentami lub

osobami fizycznymi za skutki korzystania z Serwisu i usług świadczonych przez niego drogą elektroniczną

w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu, jeśli

okoliczność taka nastąpiła bez winy Właściciela.

III. Rejestracja i Profile

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisu bez dokonywania Rejestracji lub po jej dokonaniu

za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie, tj. odpowiedniego Formularza Rejestrowego i logowania się w

Serwisie z wykorzystaniem danych wpisanych podczas Rejestracji. Korzystanie z części Usług Serwisu, w


szczególności z płatnych Usług Serwisu przez Użytkownika jest uwarunkowane dokonaniem przez niego

Rejestracji.

2. Aktywacja Profilu wymaga wypełnienia odpowiedniego Formularza rejestrowego zgodnie z podaną

instrukcją i potwierdzenia Aktywacji Profilu za pomocą adresu URL wysłanego w ramach powiadomienia

aktywacyjnego wraz z innymi wymaganymi prawem informacjami na podany przez Użytkownika adres

poczty elektronicznej. Brak potwierdzenia Aktywacji Konta za pomocą adresu URL wysłanego w ramach

powiadomienia aktywacyjnego na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, skutkuje

usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 7 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy. Z chwilą

Aktywacji Profilu zawierana jest Umowa o prowadzenie Profilu pomiędzy Klientem a Właścicielem o

usługę prowadzenia Profilu.

3. Użytkownik Profilu Prywatnego/Indywidualnego ma prawo do rozwiązania umowy i rezygnacji z Profilu

przy pomocy linku umieszczonego w przesłanym powiadomieniu lub poprzez wysłanie wiadomości za

pomocą Formularza kontaktowego, wysłanie oświadczenia o chęci rozwiązania umowy Profilu za pomocą

poczty elektronicznej lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Właściciela. W wyżej wskazany

sposób możliwe jest też usunięcie Profilu.

4. Rozwiązanie Umów dotyczących Profilu Biura lub Profilu Dewelopera następuje zgodnie z umową

zawartą na piśmie z Właścicielem lub na podstawieni mniejszego Regulaminu. Dokonane Opłaty, w tym

Opłaty Abonamentowe nie ulegają zwrotowi na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami w

przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.

5. Wprowadzone do Formularza rejestracyjnego dane powinny być prawdziwe, aktualne i pełne.

Niedozwolonym jest posługiwanie się przez Użytkownika danymi innych osób. W przypadku stwierdzenia,

iż podane dane są nieprawidłowe, Właściciel uprawniony jest do zablokowania Profilu lub do jego

usunięcia oraz do rozwiązania Umowy.

6. W przypadku zmiany danych wskazanych podczas Rejestracji Profilu, Użytkownik powinien niezwłocznie

dokonać ich aktualizacji korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie lub w Profilu.

7. Rejestracji w ramach Profilu mogą dokonać:

a) w Profilu Użytkownik Prywatny/Indywidulany osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną

zdolność do czynności prawnych,

b) w Profilu Biuro lub Profil Deweloper - osoby prawne, jednostki organizacyjne, niebędące osobami

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne nieprowadzące działalności

gospodarczej w celu Rejestracji wypełniają Formularz rejestracji, osoby fizyczne korzystające z Serwisu w

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną w celu Rejestracji wypełniają formularz

rejestracji. Rejestracji takich podmiotów dokonuje osoba umocowana do dokonywania w ich imieniu

wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków

Użytkownika (przedstawiciel, pełnomocnik).

8. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania informacji umożliwiających dostęp do Profilu

osobom trzecim.

9. Profil jest niezbywalny, z zastrzeżeniem, że Profil prowadzone przez podmioty wskazane w punkcie 6 b)

mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej

części.

10. Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Profilu w przypadku stwierdzenia, że

bezpieczeństwo jego jest zagrożone. Dalsze korzystanie z Profilu przez Użytkownika może być uzależnione

od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyska

dostęp do Profilu.

11. Profil, z którego Użytkownik nie korzysta przez okres dłuższy niż 6 miesięcy i nie posiadający

opłaconych Abonamentów lub innych aktywnych i opłaconych usług od ostatniego zalogowania może

zostać zablokowany a następnie usunięte po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z

14-dniowym wyprzedzeniem. Właściciel usuwa Materiały Użytkownika po zaprzestaniu świadczenia Usług

Serwisu.


12. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, Profil zostanie

zablokowany natychmiast po stwierdzeniu przez Właściciela takiej sytuacji do czasu jej wyjaśnienia.

13. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na mocy art. 6 ust 1 lit b) RODO. Szczegółowe

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Załączniku nr 2 – Polityka

prywatności.

IV. Pakiety i inne usługi

1. W ramach Profilu Użytkownika Prywatnego/Indywidualnego Użytkownik może:

a) wykupić dostęp do możliwości publikacji [aktywacji] Ogłoszenia przez okres do 30 dni od dnia

dokonania zapłaty. Umowa w ramach funkcji dodania Ogłoszenia zawierana jest z chwilą dokonania

zapłaty. Okres publikacji Ogłoszenia biegnie od dnia aktywacji Ogłoszenia i nie ulega przerwaniu jeżeli

Ogłoszenia będzie na skutek działań Użytkownika dezaktywowane, zawieszone lub usunięte.

Dezaktywowanie Ogłoszenia lub jego zawieszenie lub usunięcie nie wpływają na zmianę Ceny. Cena za

możliwość publikacji Ogłoszenia jest niezależna od okresu trwania jego publikacji/aktywacji.

b) wykupić dostęp do możliwości Wyróżnienia publikacji Ogłoszenia przez okres do 7 lub do 30 dni od

dnia dokonania zapłaty. Umowa w ramach Wyróżnienia Ogłoszenia zawierana jest z chwilą dokonania

zapłaty. Cena za możliwość Wyróżnienia publikacji Ogłoszenia jest niezależna od okresu trwania jego

publikacji i każdorazowo dostępna jest przy dokonywaniu Wyróżnienia Ogłoszenia. Zawieszenie,

dezaktywacja lub usunięcie Ogłoszenia nie wpływają na zmianę Ceny ani na bieg trwania okresu

Wyróżnienia.

c) Profil Użytkownika Prywatnego/Indywidualnego jest funkcjonalnością bezpłatną.

2. W ramach Profilu Biura:

a) Profil Biura jest usługą płatną. Zawarcie umowy na prowadzenie Profilu Biura powoduje obowiązek

zapłaty stałej opłaty abonamentowej zgodnie z Umową zawartą z Biurem Nieruchomości. W ramach

opłaty abonamentowej Biuro Nieruchomości ma prawo do Wizytówki w okresie ważności Profilu Biura.

b) Użytkownik Profilu Biura Nieruchomości może dodawać Ogłoszenia zgodnie z wykupionym

Abonamentem.

c) Ogłoszenie aktywowane jest dodawane na okres do 365 dni. Okres publikacji Ogłoszenia biegnie od dnia

aktywacji Ogłoszenia i nie ulega przerwaniu jeżeli Ogłoszenia będzie na skutek działań Użytkownika

dezaktywowane, zawieszone lub usunięte. Dezaktywowanie Ogłoszenia lub jego zawieszenie lub usunięcie

nie wpływają na zmianę Ceny Abonamentu. Cena za możliwość publikacji Ogłoszenia w ramach

Abonamentu jest niezależna od okresu trwania jego publikacji/aktywacji. Jeżeli Ogłoszenie jest

nieaktywowane przez 90 dni bez przerwy, lub nie jest zmieniane, nadpisywane nową treścią staje się

zarchiwizowane.

d) Użytkownik Profilu Biura Nieruchomości może wykupić dostęp do możliwości Wyróżnienia publikacji

Ogłoszenia przez okres do 7 lub do 30 dni od dnia dokonania zapłaty. Umowa w ramach Wyróżnienia

Ogłoszenia zawierana jest z chwilą dokonania zapłaty. Cena za możliwość Wyróżnienia publikacji

Ogłoszenia jest niezależna od okresu trwania jego publikacji i każdorazowo dostępna jest przy

dokonywaniu Wyróżnienia Ogłoszenia. Zawieszenie, dezaktywacja lub usunięcie Ogłoszenia nie wpływają

na zmianę Ceny ani na bieg trwania okresu Wyróżnienia.

e) Użytkownik Profilu Biura Nieruchomości może wykupić dostęp Pakiet Podbić lub Pakiet Wyróżnień

zgodnie z ust 3-4 poniżej. Pakiet Umożliwia realizację Podbicia lub Wyróżnienia w cenie i ilości jak przy

prezentacji tego Pakietu.

f) w przypadku opóźnienia płatności opłaty abonamentowej lub Abonamentu zgodnie z lit. a i b powyżej o

ponad 14 dni – Serwis:

- wstrzymuje aktywację/publikację Wizytówki [brak widoczności dla Użytkowników Serwisu] do czasu

dokonania zapłaty wszystkich wymagalnych należności na rzecz Serwisu,

- wstrzymuje widoczność Ogłoszeń dodanych w ramach Profilu Biura [Ogłoszenia są aktywne, ale nie

widoczne dla Użytkowników Serwisu], do czasu dokonania zapłaty wszystkich wymagalnych należności na

rzecz Serwisu.


g) w przypadku opóźnienia płatności opłaty abonamentowej lub Abonamentu zgodnie z lit. a i b powyżej

o ponad 3 miesiące – Serwis ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy o której mowa w lit. a i b,

w następstwie czego Profil Biura może zostać usunięty.

3. W ramach Pakietu Wyróżnień – Użytkownik wykupuje dostęp do możliwości Wyróżnienia określonej

ilości Ogłoszeń przez okres do 7 lub do 30 dni od chwili aktywacji Wyróżniania. Umowa w ramach Pakietu

Wyróżnienia zawierana jest z chwilą dokonania zapłaty. Cena za Pakiet dotyczy liczby możliwości

Wyróżnienia publikacji Ogłoszenia. Okres trwania aktywowanego Wyróżnienia zawsze wynosi do 7 lub do

30 dni i nie może być przenoszony po jego aktywacji na inne Ogłoszenie i jest niezależny od okresu

trwania jego publikacji. Zawieszenie, dezaktywacja lub usunięcie Ogłoszenia nie wpływają na zmianę Ceny

za Pakiet Wyróżnień ani na bieg okresu Wyróżnienia.

4. W ramach Pakietu Podbić – Użytkownik wykupuje dostęp do możliwości dokonania określonej ilości

Podbić Ogłoszeń przez okres 1 miesiąca od dnia dokonania zapłaty za Pakiet Podbić. Umowa w ramach

Pakietu Podbić zawierana jest z chwilą dokonania zapłaty. Cena za Pakiet dotyczy liczby możliwości Podbić

Ogłoszenia. Niewykorzystane Podbicia w okresie trwania Pakiety wygasają i nie przechodzą na kolejne

ewentualnie wykupione Pakiety Podbić.

5. W ramach Profilu Dewelopera:

a) Profil Dewelopera jest usługą płatną. Zawarcie umowy na prowadzenie Profilu Dewelopera powoduje

obowiązek zapłaty stałej opłaty abonamentowej zgodnie z Umową zawartą z Deweloperem. W ramach

opłaty abonamentowej Dewelopera ma prawo do Wizytówki w okresie ważności Profilu Dewelopera.

b) Użytkownik Profilu Dewelopera może dodawać Inwestycje, które są usługą płatną – w ramach

Abonamentu. Deweloper może aktywować dowolną ilość Inwestycji w Profilu Dewelopera. Deweloper

dokonuje zapłaty za Inwestycje aktywne w danym miesiącu kalendarzowym na koniec każdego miesiaca

rozliczeniowego [niezalenie od liczby dni trwania aktywnych Inwestycji].

c) w ramach Inwestycji Deweloper ma prawo dodawania nielimitowanej liczby Ogłoszeń. Ogłoszenie

aktywowane jest dodawane na okres do 365 dni. Okres publikacji Ogłoszenia biegnie od dnia aktywacji

Ogłoszenia i nie ulega przerwaniu jeżeli Ogłoszenia będzie na skutek działań Użytkownika dezaktywowane,

zawieszone lub usunięte. Jeżeli Ogłoszenie jest nieaktywowane przez 90 dni bez przerwy, lub nie jest

zmieniane, nadpisywane nową treścią staje się zarchiwizowane.

d) Użytkownik Profilu Dewelopera może wykupić dostęp do możliwości Wyróżnienia publikacji

Ogłoszenia przez okres do 7 lub do 30 dni od dnia dokonania zapłaty. Umowa w ramach Wyróżnienia

Ogłoszenia zawierana jest z chwilą dokonania zapłaty. Cena za możliwość Wyróżnienia publikacji

Ogłoszenia jest niezależna od okresu trwania jego publikacji i każdorazowo dostępna jest przy

dokonywaniu Wyróżnienia Ogłoszenia. Zawieszenie, dezaktywacja lub usunięcie Ogłoszenia nie wpływają

na zmianę Ceny ani na bieg trwania okresu Wyróżnienia.

e) Użytkownik Profilu Dewelopera może wykupić dostęp Pakiet Podbić lub Pakiet Wyróżnień zgodnie z

ust 3-4 poniżej. Pakiet Umożliwia realizację Podbicia lub Wyróżnienia w cenie i ilości jak przy prezentacji

tego Pakietu.

f) w przypadku opóźnienia płatności opłaty abonamentowej lub Abonamentu zgodnie z lit. a i b powyżej o

ponad 14 dni – Serwis:

- wstrzymuje aktywację/publikację Wizytówki [brak widoczności dla Użytkowników Serwisu] do czasu

dokonania zapłaty wszystkich wymagalnych należności na rzecz Serwisu,

- wstrzymuje widoczność Inwestycji i wszystkich Ogłoszeń dodanych w ramach Profilu Dewelopera

[Ogłoszenia są aktywne, ale nie widoczne dla Użytkowników Serwisu], do czasu dokonania zapłaty

wszystkich wymagalnych należności na rzecz Serwisu.

g) w przypadku opóźnienia płatności opłaty abonamentowej lub Abonamentu zgodnie z lit. a i b powyżej

o ponad 3 miesiące – Serwis ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy o której mowa w lit. a i b,

w następstwie czego Profil Dewelopera może zostać usunięty.

6. Wizytówka jest usługa płatną świadczoną na rzecz Firmy. Zawarcie umowy powoduje obowiązek

zapłaty stałej opłaty abonamentowej zgodnie z Umową zawartą Firmą na okres 12 miesięcy.


7. Usługa Wyróżnij Ogłoszenie, Podbij Ogłoszenie lub Usług jak w ust 3 i 4 powyżej jest zakupywana

poprzez dodanie Usługi do Koszyka i finalizacji Zamówienia poprzez uzupełnienie wszystkich elementów

Formularza Zamówienia i kliknięcia przycisku Płacę. Umowa zawierana jest z chwilą dokonania zapłaty. Z

momentem skorzystania z funkcjonalności dodaj Ogłoszenie, Wyróżnij Ogłoszenie, Podbij Ogłoszenie lub

Usług jak w ust 3 i 4 powyżej żąda natychmiastowego świadczenia usługi i traci prawo do odstąpienia od

Umowy, o czym jest informowany przy finalizacji Zamówienia.

V. Ceny i płatności.

1. Ceny Usług płatnych prezentowanych w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj.

zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny podane nie zawierają kosztów dostarczenia – są to usługi cyfrowe. Całkowita wartość Zamówienia

wskazywana jest przy finalizacji Zamówienia w Koszyku. O łącznej kwocie Zamówienia, Klient informowany

jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w emailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.

3. Informacje o funkcjonalnościach usług płatnych, cechach, cenie oraz istotnych właściwościach

dostępne są w opisie Usługi w Serwisie oraz w Cenniku.

4. Ceny podane w Serwisie mogą obejmować oferty promocyjne.

5. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest wskazać w Formularzu numer

identyfikacyjny. Jeśli Klient zażąda faktury VAT zostanie ona wysłana na podany przez niego adres e-mail.

6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu mElementsS.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Prostej 18, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590484 ,

posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-304-78-92, o wpłaconym w całości kapitale

zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 30.12.2020 r. wynosi 7.500.000 złotych.

7. Reklamacje - Klient może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie

z zasadami Operatora płatności.

VI. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:

a) w każdym czasie za porozumieniem stron,

b) po upływie okresu wypowiedzenia,

c) śmierci Użytkownika,

d) ustania bytu prawnego Użytkownika,

e) utraty przez Użytkownika hasła oraz nieodzyskaniu go dzięki funkcji Serwisu „Odzyskaj hasło”, czego

następstwem jest utrata dostępu do danych znajdujących się na Koncie.

2. Użytkownik może, bez podania przyczyn, rozwiązać umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu za

wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

3. Właściciel informuje, że dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu

w zakresie konkretnej Usługi Serwisu z jednoczesnym utrzymaniem świadczenia innych usług oferowanych

przez Właściciela.

4. Użytkownik posiadający Profil może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną

poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomości elektronicznej zawierającej

oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Użytkownika bądź poprzez

modyfikację Konta lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Właściciela. Umowa ulega

rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Profil jest blokowany, bez możliwości ponownego logowania.

Właściciel w terminie 7 dni od daty wpłynięcia oświadczenia o rozwiązaniu umowy usuwa Profil wraz z

Materiałami zawartymi w Przestrzeni dyskowej Użytkownika.

5. Właściciel, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym

Użytkownika poprzez adres poczty elektronicznej, podany podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie

umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia.


6. Właściciel ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym i rozwiązać umowę z

Użytkownikiem, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego

Regulaminu, w tym:

a) dopuszczenie się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w

Serwisie lub podjęcie nieuprawnionej próby dostępu do Serwisu,

b) dokonanie czynności niezgodnych z prawem,

c) posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób,

d) naruszenie praw autorskich.

7.W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownikowi przysługuje zwrot kwoty proporcjonalny do

niewykorzystanego czasu obowiązywania płatnej Usługi oferowanej w ramach Serwisu.

8. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik będący

Konsumentem może od niej odstąpić bez podawania przyczyn. W celu rezygnacji z usługi należy złożyć

Właścicielowi Serwisu stosowne oświadczenie w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty

elektronicznej biuro@askdom.pl lub pisemnie w formie listu poleconego, na adres Właściciela. Wzór

oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w punkcie 10 niniejszego rozdziału. W celu

zachowanie terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą wykonania

przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. Użytkownik, który złożył – poprzez znaczenie takiej opcji przy rejestracji Ogłoszenia – oświadczenie o

rezygnacji z przysługującego mu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z

2017 r., poz. 683) przed upływem 14-dniowego terminu do prawa odstąpienia, zgodnie z art. 38 pkt. 13

wyżej wymienionej ustawy, z uwagi na charakter usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych, traci

prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: załączony jest do Regulaminu.

VII. Czynności zakazane

1. Zabronione jest naruszanie przez Użytkownika prawa własności Właściciela Serwisu co do zawartości

Serwisu, jego formy graficznej, użytych sposobów prezentacji, praw autorskich majątkowych i

niemajątkowych do Serwisu, praw do elementów tekstowych, aplikacji, zdjęć, baz danych, elementów

graficznych.

2. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie przez Użytkownika treści:

a) słów, wyrażeń bądź zwrotów obraźliwych lub wulgarnych,

b) sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,

c) naruszających godność ludzką i dobra osobiste lub zagrażających naruszeniem wskazanych,

d) promujących serwisy internetowe prowadzące konkurencyjną działalność w stosunku do Serwisu,

e) zawierających odnośniki do informacji zabronionych przez Regulamin,

f) świadomie wprowadzających w błąd innych Użytkowników,

g) naruszających prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności,

h) zawierających groźby,

i) sugerujących wykonywanie czynności niezgodnych z prawem,

j) wpływających negatywnie na dobre imię Właściciela Serwisu.

2.Niedozwolone są czynności Użytkownika, które mają na celu zakłócenie innym Użytkownikom

korzystanie z Serwisu bądź które wpływają na stabilność działania Serwisu, w tym:

a) zakłócanie bądź manipulowanie procesami dostępnymi w Serwisie,

b) przemieszczanie, blokowanie, usuwanie, ukrywanie i zwielokrotnianie elementów stałych strony

zawierającej m.in. opis Ogłoszeń, Prezentacji,

c) odczytywanie lub generowanie plików Cookies o niebezpiecznym charakterze,

d) wprowadzanie w treści Ogłoszeń, Prezentacji adresów stron internetowych niezwiązanych

bezpośrednio z treścią wymienionych,

e) automatyczne przekierowywanie w chwili wyświetlania opisu Ogłoszeń, Prezentacji na inną stronę

internetową,


f) automatyczne otwieranie okien przeglądarki bądź okien dialogowych w chwili wyświetlania opisu

Ogłoszeń, Prezentacji lub przy próbie ich opuszczenia

g) sprzeczne z zapisami Regulaminu wykorzystywanie Konta,

h) inne czynności wpływające na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

3.Zabronione jest zamieszczanie przez Partnerów w treści Ogłoszeń:

a) odnośników do stron internetowych spoza Serwisu z opisem zasad przyszłej współpracy,

b) zachęcania do finalizacji transakcji drogą poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną z pominięciem

Serwisu,

c) zachęcania do korzystania z oferty umieszczonych poza Serwisem,

d) informacji niezwiązanych bezpośrednio z Ogłoszeniem,

e) informacji o konkursach i akcjach promocyjnych,

f) adresów poczty elektronicznej, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych

niezwiązanych z treścią Ogłoszeń.

4.Bez zgody wyrażonej przez Właściciela Serwisu, żadna zawartość Serwisu nie może być kopiowana,

powielana, modyfikowana, rozpowszechniana, publikowana, sprzedawana, transmitowana bądź

udostępniana w sposób umożliwiający dostęp do zawartości Serwisu dowolnym osobom w czasie przez

nich wybranym lub w jakikolwiek inny sposób w całości i w części. Powyższe jest możliwe jedynie po

uzyskaniu zgody od Właściciela Serwisu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej.

5.Użytkownik Serwisu nie może bez wyraźnej zgody Właściciela Serwisu posługiwać się informacjami

zawartymi w Serwisie w celu sporządzania opracowań i analiz czy prowadzenia działalności

konsultingowej lub doradczej.

6.Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Właściciela Serwisu stosownych działań, nie

wykluczając usunięcia Ogłoszenia, blokady Konta, rozwiązania umowy.

VIII. Zagadnienia techniczne

1.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się

Właściciel Serwisu:

a) komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

b) przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu,

c) włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies,

d) włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script,

e) posiadanie adresu poczty elektronicznej i dostęp do niego.

2. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zasady

korzystania z plików Cookies szczegółowo określa Polityka Cookies.

3. Właściciel dokłada należytej staranności dla zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego

funkcjonowania Serwisu oraz wykonywania prawidłowo usług.

4.W przypadku wystąpienia awarii lub błędów technicznych wywołanych kłopotami ze sprzętem lub

oprogramowaniem – Właściciel stara się ograniczyć skutki zaistniałych zdarzeń.

5.Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac

konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub

oprogramowania służących do realizacji pracy Serwisu. O powyższym Właściciel poinformuje w

stosownym komunikacie dostępnym na stronie internetowej Serwisu.

VII. Zasady odpowiedzialności

1. Właściciel Serwisu odpowiada za należyte wykonanie umowy zgodnie z obowiązującym prawem.

2.Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez

Strony umów związanych z Ogłoszeniem, w tym: za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości,

prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność do realizacji

transakcji.


3.Właściciel Serwisu ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia,

jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności

gdy narusza zapisy rozdziału Czynności zabronione.

4. Właściciel Serwisu wobec Użytkowników niebędących Konsumentem nie odpowiada za:

a) brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

b) realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu

Ogłoszenia,

c) działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Właściciela Serwisu niezależnych,

d) składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

IX. Reklamacje i Zapytania

1. Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących niewykonania lub nienależytego

wykonania usług oferowanych w ramach Serwisu.

2. Reklamację można zgłaszać za pomocą Formularza kontaktowego w formie wiadomości

elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@askdom.pl lub pisemnie w formie listu poleconego,

na adres Właściciela.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię,

nazwisko, nazwa podmiotu, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), dane

identyfikujące reklamowaną usługę oferowaną w ramach Serwisu oraz opis zdarzenia będącego

przyczyną reklamacji. Dodatkowo Użytkownik powinien wskazać żądanie związane ze składaną

reklamacją.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty

otrzymania pełnej dokumentacji w sprawie pozwalającej na rozstrzygnięcie reklamacji.

5. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w sprawie, Właściciel zgłosi taką prośbę

do Użytkownika zakreślając mu termin do przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Panelu administracyjnego

danego Użytkownika lub w inny wskazany przez niego sposób.

7. Właściciel udostępnia w Serwisie adres poczty elektronicznej, za pomocą którego można składać

zapytania dotyczące funkcjonowania Serwisu. Zapytania można również składać w formie pisemnej za

pośrednictwem listu poleconego na adres Właściciela. Zapytania rozpatrywane są nie później niż w ciągu

4 dni roboczych od momentu ich otrzymania. Jeżeli odpowiedź nie będzie możliwa we wskazanym

terminie, Właściciel Serwisu zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin odpowiedzi

na zapytanie.

8. Właściciel może porozumiewać się z Użytkownikiem, wykorzystując środki komunikacji

elektronicznej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wykorzystując podany przez Użytkownika

w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a

także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych

należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi

adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www. uokik.gov.pl/sprawy indywidualne.php.

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania

indywidulanego sporu między Konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej

miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań

statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej:

www.federacjakonsumentow.org.pl.


3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną

pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie

internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z

pozasądowego rozwiązania sporu:

1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie

postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem w Właścicielem przez

umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie

stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim

inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy

sprzedaży.

5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z

informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie

internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego

rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów

konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach

dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów

wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich

(platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21

maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany

rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach

konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne,

szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i

przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub

umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a

przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do

platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą

wyrazić zgodę na postępowanie. Właściciel wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie

pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Serwisu askdom.pl dostępny jest w siedzibie Właściciela oraz na stronie internetowej

Serwisu pod adresem: www.askdom.pl, dodatkowo przesyłany jest drogą poczty elektronicznej na

adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa.

2. Właściciel może dokonać zmiany Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w

ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie, który nie może być krótszy

niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.

3. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez

Właściciela na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu. Użytkownik

posiadający Panel administracyjny przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia

w życie zmian, zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu i o możliwości jego akceptacji.

Użytkownik posiadający Panel administracyjny zostanie dodatkowo powiadomiony przez

Właściciela poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez niego w Zgłoszeniu,

informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie

przesłana nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem nowej wersji Regulaminu. W


przypadku, gdy Użytkownik posiadający Panel administracyjny, nie akceptuje nowej treści

Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Serwisu w ciągu 14 dni od daty

poinformowania o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu równoznaczna jest

z rozwiązaniem umowy z Właścicielem Serwisu z końcem okresu opłaconego Abonamentu.

4. Świadczenie usług, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie zmian Regulaminu

odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych.

5. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, której

przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie,

jest prawo polskie.

6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą rozpatrywane przez

właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość

skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.