askdom.pl

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  i plików COOKIES

1. Informacje ogólne

1.                  Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem askdom.pl.

2.                  Operatorem i właścicielem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Grupa Goldwing Sp. z o.o., NIP: 542-340-93-19, REGON: 387087053, telefon:698 026 353, adres poczty elektronicznej:

biuro@askdom.pl

3.                  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@askdom.pl

4.                  Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanychdobrowolnie w Serwisie.

5.                  Niniejsza Polityka realizuje obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO, a także dostarcza informacji na temat tego, w jaki sposób Operator korzysta z danych osobowych i plików cookies.

6.                  Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Usług Operatora i Serwisu.

2.  Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem polskiego Serwisu jest:

Grupa Goldwing Sp. z o.o.

Ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok telefon:698 026 353,

adres poczty elektronicznej: biuro@askdom.pl

3.  Zakres danych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)       Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

b)      Poprzez automatyczne zebranie danych i zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) i stosowanie innych technologii .

Przetwarzamy dane niezbędne do korzystania z Usług Serwisu w szczególności: adres email, imię i nazwisko, dane kontaktowe: email, numer telefonu. W przypadku dokonania zakupu Usług płatnych: dodatkowo imię i nazwisko,  dane adresowe, numer telefonu, dane o płatnościach.

Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane są od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.

Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane są od dostawców informacji, takich jak np. publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Korzystanie z Serwisu powoduje  automatyczne zebranie następujących informacji:

a)       dane o urządzeniu, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory.

b)      o lokalizacji – w zależności od ustawień prywatności urządzenia, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej.

 

c)       Związane z logowaniem do Profilu  - szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP), informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym, informacje na temat logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju przeglądarki internetowej.

d)      informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie,

e)      Cookies i podobne technologie opisane w dalszej części Polityki Prywatnosci.

4.  Cele i podstawy przetwarzania danych i okres przechowywania1.           Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

a)       zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu – na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO – przechowywane  przez okres 6 lat

b)      Prowadzenie newslettera– na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO– przechowywane  przez okres

6 lat

c)       Obsługa zapytań przez formularz– na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO - prawnie uzasadniony interes to obsługa Serwisu– przechowywane  przez okres 6 lat

d)      Windykacja należności– na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO - prawnie uzasadniony interes to dochodzenie roszczeń – przechowywane  przez okres 6 lat

e)      Wykonanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków Obsługa odpowiednich dokumentów księgowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne (np. prowadzenie księgowości). – przechowywane przez okres 6 lat

f)        w celu optymalizacji działania Serwisu oraz rozwoju nowych funkcjonalności Serwisu– na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes to rozwój Serwisu – przechowywane  przez okres 6 lat

g)       w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu lub potwierdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu serwisu – na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes to bezpieczeństwo  Serwisu– przechowywane  przez okres 6 lat

h)      w celu marketingu naszych usług, – na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes to marketing własny – przechowywane  przez okres 6 lat

5.  Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 • Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 • Odbiorcy

 • Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 • W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wspierającym działalność Administratora, w tym w szczególności:
 • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych [wsparcie IT w zakresie
 • obsługi sklepu internetowego, hositng poczty email, usługi serwisowe, serwerowe),

 • podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności - obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze – w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności,
 • agencje marketingowe i dostawcy systemów IT służących do wspierania marketingu (w zakresie usług marketingowych – w tym podmioty opisane szczegółowo w niniejszej Polityce Prywatności w sekcji narzędzia),
 • dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).
 • Odbiorcą danych mogą być także dostawcy umieszczonych na stronie Serwisu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również: Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook i Instagram i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na naszej stronie Serwisu – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy użytkownik sklepu internetowego ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do
 • Facebooka).

 • Odbiorcą danych mogą być także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne np. w przypadku zgłoszenia oszustwa – właściwe organy wymiaru sprawiedliwości, a także w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. prowadzenia postępowań kontrolnych u Administratora, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
 • 7. Transfer danych poza EOG

  Jeżeli Administrator przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

   

 • Profilowanie Danych Osobowych Dane Osobowe nie są profilowane.
 • 9. Dobrowolność podania Danych Osobowych

  Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt. 4 Polityki.

  10. Prawa podmiotu danych związane z ochroną danych osobowych

 • W przypadku dochodzenia Państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na dane podane w pkt. 2 Polityki. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na jednoznaczną identyfikację tożsamości podmiotu realizującego prawa.
 • Każdy podmiot, którego dane Administrator przetwarza ma prawo:
 • dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,
 • żądania sprostowania,
 • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie
 • oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO]  albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],

 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f) RODO. Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego. W tym celu, mogą się Państwo zwrócić do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Mogą się Państwo zwrócić również do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy miejscowo dla naszej firmy. Dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa,
 • kancelaria@uodo.gov.pl

 • Informacje w formularzach i technologiach zbierania danych
 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

  Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

  Logi Administratora

  Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

  Istotne techniki marketingowe

  Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

  Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

  Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

  Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

 • Informacja o plikach cookies 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  realizacji celów określonych powyżej w części Istotne techniki marketingowe;

 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Uż
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Uż Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 •  

  6.       Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  7.       Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

  8.       Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

  W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Edge

  Internet Explorer

  Chrome

  Safari

  Firefox

  Opera

  Urządzenia mobilne:

  Android

  Safari (iOS)

  Windows Phone