Wyniki Twojego wyszukiwania

Polityka Prywatności

1. Właściciel przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. W szczególności Właściciel z
należytą starannością zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom trzecim oraz ich przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2016, poz. 922) jest Właściciel.
3. Powierzone Serwisowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości
nieuprawnionej modyfikacji, zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione poprzez zabezpieczenia
techniczne i organizacyjne.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne.
5. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu jest możliwe po uprzednim podaniu określonych danych osobowych.
6. Dane osobowe Użytkowników – za ich zgodą – będą przetwarzane przez Właściciela w celu świadczenia Usług w
obrębie Serwisu, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Właściciela, tj. marketingu bezpośrednim własnych
produktów lub usług Właściciela, a pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody – w celach
marketingowych, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
7. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora (Właściciela Serwisu) i Partnerów
Serwisu mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz.1219).
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu następuje przez zaznaczenie właściwego pola lub
później na Koncie. Wycofanie powyższej zgody następuje przez usunięcie zaznaczenia odpowiedniego pola na
Koncie lub poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości przesyłanej Użytkownikowi.
9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Właściciela
Serwisu, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Właściciela Serwisu czynności dotyczących realizowanych
na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu Usług po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika.
10. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości na potrzeby
prowadzonych przez nich postępowań.
11. Właściciel zapewnia Użytkownikom realizację ich uprawnień, w szczególności:
a) umożliwia wgląd do własnych danych osobowych oraz uzupełnianie, uaktualnienie, sprostowanie danych
osobowych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane,
b) Użytkownik ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych oraz
ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze
względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy
Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi
danych.
12. Właściciel umieszcza na stronach Serwisu linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne
strony internetowe, nie ponosi jednak odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności stosowaną przez
właścicieli tych stron.

Typ oferty
Kategoria
Cena
Powierzchnia
Pietro
Liczba pokoi
{{prop.label}}
{{prop.label}}
{{prop.label}}